POLITYKA PRYWATNOŚCI BAMBINO

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zainteresowanie Naszą polityką prywatności.

Chcielibyśmy pokazać Ci informacje o Twoich danych, które gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy. Zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo wrażliwych danych, takich jak pomiary krwi lub cykl menstruacyjny to wielka odpowiedzialność. Należy pamiętać, że dane osobowe obejmują informacje, które same lub w połączeniu z innymi informacjami mogą być wykorzystane do identyfikacji, kontaktu lub lokalizacji użytkownika.

Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. Możesz zobaczyć, kiedy ostatnio zaktualizowaliśmy zasady, patrząc na górę tej strony. Jeśli nadal korzystasz z naszych usług po opublikowaniu nowej zasady, oznacza to, że ją akceptujesz.

Polityka Prywatności dotyczy usług „Bambino” dostępnych w aplikacjach mobilnych, na urządzeniach wearable oraz na naszej stronie www.bambino.ai (łącznie dalej jako” Aplikacja”).

Podczas korzystania z Naszych usług zostaniesz poproszony o zgodę na zbieranie, gromadzenie i wykorzystywanie przez Aplikację informacji od Ciebie lub o Tobie. Nie możesz korzystać z Aplikacji, jeśli nie wyrażasz zgody na naszą Politykę Prywatności lub Warunki Użytkowania.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Aplikacji, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest spółka pod firmą Edge One Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, (02-676 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000514404, REGON: 147368720, NIP: 7010430763, kapitał zakładowy w wysokości: 1.049.800,00 zł, adres e-mail: biuro@edge1s.com.

II. SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono wymagania przewidziane w bezwzględnie obowiązujących przepisach takich jak:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) – dalej: UODS;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO;

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

wytyczne wydawane przez kompetentne organy, w których kompetencji znajduje się tematyka ochrony danych osobowych.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe pozwalające Aplikacji na spełnienie jej założeń funkcjonalnych;

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

System IT oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Nie mniej jednak nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz, tak samo, że niewłaściwe użycie, utrata lub nieautoryzowany dostęp do tych informacji nigdy nie wystąpią. Dokładamy wszelkich starań, aby temu zapobiec. Korzystasz z naszych usług za pomocą Aplikacji na własne ryzyko. Zawsze istnieje ryzyko, że nieupoważniona strona trzecia znajdzie sposób obejścia naszych systemów bezpieczeństwa. Jeśli podasz dane logowania do swojego telefonu komórkowego lub jeśli nie używasz w telefonie systemów bezpieczeństwa, takich jak rozpoznawanie twarzy lub odcisków palców, lub nie zabezpieczasz swojego telefonu za pomocą numeru PIN, Twoje dane mogą nie być chronione. Nie udostępniaj swoich danych logowania Aplikacji i zawsze blokuj telefon lub komputer. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa Aplikacji możemy opublikować powiadomienie w Aplikacji lub wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji w Aplikacji. W szczególnych sytuacjach możemy skorzystać z Twojego numeru telefonu celem kontaktu z Tobą.

III. DANE OSOBOWE

A. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej Aplikacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jej funkcjonowaniu koniecznie zajrzyj do Warunków Użytkowania.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach wynikających z przepisów konsumenckich. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

W związku z tym, że celem Aplikacji jest wprowadzanie do jej zasobów informacji o Twojej płodności, informacji zdrowotnych i innych informacji dotyczących planowania rodziny, informacji dotyczących zdrowia reprodukcyjnego podczas uzupełniania dzienniczka, w tym waga, termin i długość cyklu, pomiary krwi, stosunek płciowy, datę ostatniego okresu menstruacyjnego, co wiąże się z przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych (tj. danych dotyczących Twojego zdrowia) – potrzebujemy Twojej wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w celu realizacji usługi polegającej na wyznaczeniu przez Aplikację najlepszego czasu na zajście przez Ciebie w ciążę na podstawie oporu elektrycznego skóry i sztucznej inteligencji uczącej się na Twoim ciele. W związku z tym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Przekazując dane do Aplikacji jednocześnie wyrażasz zgodę na dostęp do wprowadzonych danych o stanie zdrowia upoważnionym lekarzom posiadającym dostęp do treści umieszczanych w ramach Aplikacji. W związku z tym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

ANALITYKA/PLIKI COOKIES.

Aby ulepszyć Aplikację, Administrator danych i jego partnerzy – Google Analytics, Facebook mogą obserwować Twoje działania, zachowanie, preferencje i dane transakcyjne. Informacje te pomagają nam zrozumieć na wysokim poziomie, w jaki sposób korzystasz z naszych usług (na przykład podczas korzystania z naszej aplikacji, urządzeń wearables, itp.).

Dane te mogą obejmować liczbę odwiedzin, kliknięć, urządzenie mobilne, platformę, typ przeglądarki, strony docelowe, przeglądane strony i kolejność tych stron, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, datę i godzinę, ustawienia urządzenia, identyfikator Aplikacji, informacje o awarii lub adres IP podany przez przeglądarkę lub urządzenie mobilne w celu dostarczenia usługi do urządzenia. Używamy również adresu IP do określenia przybliżonej lokalizacji do celów statystycznych i analitycznych. Podczas korzystania z Aplikacji możemy również przechowywać informacje na podstawie Twojej historii. Obejmuje to szczegóły przeglądanych treści i pliki cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować Twoją przeglądarkę lub konto. Możemy również wykorzystywać te pliki cookie i anonimowe identyfikatory podczas interakcji z usługami oferowanymi przez naszych partnerów, takimi jak usługi reklamowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji.

Poprzez korzystanie z Aplikacji bez wcześniejszej zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies przez wykorzystywane oprogramowanie. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Aplikacji.

Administrator może wykorzystywać zarówno stałe jak i sesyjne pliki cookie. Stałe pliki cookie pozostają w pamięci przeglądarki internetowej w urządzeniu elektronicznym po jej zamknięciu i mogą być wykorzystywane w trakcie kolejnych wizyt Użytkownika w Aplikacji oraz na stronie internetowej dedykowanej Aplikacji. Sesyjne pliki cookie znikają po tym jak Użytkownik zamknie przeglądarkę internetową w swoim urządzeniu elektronicznym.

Aplikacja wykorzystuje w celach statystycznych i funkcjonalnych, w tym w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z Aplikacji następujące pliki cookies:

– „niezbędne” pliki cookies – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Aplikacji, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Aplikacji;

– „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Aplikacji;

– „zabezpieczające” pliki cookies – służą do zapewniania bezpieczeństwa, np. są wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Aplikacji;

– „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Aplikacji itp.

Pliki cookies wykorzystywane przez Aplikację nie zbierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika.

Pliki cookie oraz zebrane informacje są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

dla zapamiętania wyborów Użytkownika w ramach Aplikacji oraz zapewnienia szybszego oraz bardziej wygodnego korzystania z Aplikacji;

dla ulepszania Aplikacji;

dla diagnozowania i analizowania problemów technicznych występujących w Aplikacji;

dla podnoszenia bezpieczeństwa korzystania z Usług.

Podstawą prawną do gromadzenia plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadniony interesem jest zapewnienie lepszego działania aplikacji i polepszanie jej funkcjonalności.

COOKIES POCHODZĄCE Z SERWERÓW PARTNERÓW

Bardzo starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych, jednak nie odpowiadamy za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Aplikacja wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA)

Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

B. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W trakcie korzystania z Aplikacji możesz wprowadzać takie informacje jak imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, dane dotyczące płodności, informacje zdrowotne i inne informacje dotyczące planowania rodziny, informacje dotyczące zdrowia reprodukcyjnego w tym: waga, termin i długość cyklu, pomiary krwi, stosunek płciowy, datę ostatniego okresu menstruacyjnego i inne.

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, lecz:

– konieczne do zarejestrowania konta w Aplikacji.

– niezbędne do korzystania z funkcjonalności Aplikacji wykorzystania jej funkcjonalności.

C. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane (za wyjątkiem danych wrażliwych) należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT.

Nasza aplikacja zapewnia stały kontakt z lekarzem prowadzącym oraz informacje zwrotne na temat Twojej unikalnej owulacji, płodności, ciąży i podróży rodzicielskiej, korzystając z danych, które rejestrujesz w Aplikacji i Naszych własnych algorytmów. Ponieważ nasze algorytmy są lepiej dopracowane i lepsze w zakresie danych, możesz powiedzieć nam więcej o sobie i swoim stanie, aby doświadczyć korzyści, w tym codziennego monitorowania zdrowia, pomiarów krwi i zarejestrowanych danych z urządzenia wearables które mierzy opór elektryczny skóry, temperaturę ciała i puls. Korzystając z Aplikacji zgadzasz się na udostępnienie swoich danych osobowych lekarzowi prowadzącemu.

Ponadto Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. W przypadku dokonania takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

D. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

W związku z tym, że współpracujemy z partnerami zagranicznymi, których serwery umieszczone są poza terytorium RP, Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich.

E. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane podane w związku z założeniem konta w Aplikacji, niezbędne w celu świadczenia na Twoją rzecz usług, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy, czyli utrzymania konta w Aplikacji.

Również, jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia (np. z tytułu reklamacji), to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie.

Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA PARTNERÓW APLIKACJI

Administrator Danych Osobowych bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

V. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI APLIKACJI

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Aplikacji lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany, Użytkownicy zostaną o tym poinformowani po aktywacji Aplikacji, na stronie internetowej Aplikacji. Zastrzegamy sobie także możliwość wysłania wiadomości elektronicznej dotyczącej takie zmiany.

VI. TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacjach przewidzianych prawem, w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

dostępu do danych osobowych;

sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

VII. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mamy wyłącznie od Ciebie. Dane związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. PROFILOWANIE

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przekazanych Administratorowi Danych nie będą one podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przekazanych Administratorowi Danych mogą one podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na analizie danych wprowadzonych przez Ciebie do Aplikacji (szczegółowo określonych w Polityce Prywatności), generowanych przez Twoje urządzenie oraz Twojej aktywności w Aplikacji.

Uzupełniasz dzienniczek oraz dodajesz badania, aby lekarz (lub lekarze), który się Tobą opiekują oraz algorytm sztucznej inteligencji mógł jak najdokładniej wyliczyć dzień, w którym wystąpi owulacja. Zbierane dane są niezbędne do prawidłowego działania Aplikacji i w całości spełniają stawiane przez nią cele. Wpływ na wyznaczenie owulacji mają również takie informacje jak Twoje zachowania i zmiany lokalizacji.

Cele takiego przetwarzania są następujące:
– zidentyfikowanie korelacji Twoich obecnych zachowań i objawów użytkownika do inteligentnego;
– wyznaczenie Tobie przyszłych elementów cyklu menstruacyjnego (owulacji, okresu, fazy lutealnej);
– wyznaczenie przewidywanych dni płodnych i owulacji;
– wyznaczenie przewidywanego krwawienia.

Profilowanie Twoich danych umożliwia Administratorowi ocenę parametrów związanych z Twoim cyklem menstruacyjnym, co jest celem Aplikacji.
Podanie danych osobowych w wyżej wskazanym zakresie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek korzystania z Aplikacji.

IX. KORZYSTANIE PRZEZ APLIKACJĘ ZE SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ

Aplikacja będzie korzystać z uprawnień na warunkach określonych w Warunkach Użytkowania.

W Aplikacji możesz zmienić ustawienia otrzymywania powiadomień push, przypomnień o uzupełnieniu dzienniczka, dodawanie pomiarów leczenia. Gdy aktywujesz powiadomienia push Aplikacji w ustawieniach urządzenia, wyrażasz zgodę na powiadomienia push. Jeśli skontaktowałeś się z Administratorem danych w sprawie pytań lub próśb o wsparcie w związku z naszymi usługami, również wyrażasz zgodę na kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możesz wyłączyć powiadomienia push wysyłane przez Aplikację w ustawieniach urządzenia i możesz zrezygnować z naszego biuletynu, pisząc do nas maila o anulowanie subskrypcji na kontakt@bambino.ai.

X. OCHRONA DZIECI

Aplikacja nie wykorzystuje ani nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Zakładając konto w Aplikacji, musisz potwierdzić, że masz co najmniej 13 lat. Jeśli Administrator odkryje, że informacje w Aplikacji zostały zebrane od dzieci poniżej trzynastego roku życia w Stanach Zjednoczonych, co jest sprzeczne z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie z 1998 r. i przepisami na jej podstawie, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta w Aplikacji i wyczyszczenia wszystkich powiązanych informacji i wszystkich danych użytkownika z Naszych serwerów. Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, możesz korzystać z naszych usług tylko wtedy, gdy ukończyłeś wiek, w którym możesz wyrazić wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z prawem swojego kraju lub jeśli masz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli jako rodzic odkryjesz, że Twoje dziecko korzysta z Aplikacji bez Twojej zgody, nie wahaj się z nami skontaktować.

XI. REKLAMY

W Aplikacji możemy wyświetlać reklamy. Te reklamy mogą dotyczyć naszych produktów lub usług naszych partnerów reklamowych lub podmiotów stowarzyszonych. Aby zrozumieć skuteczność tych reklam, możemy udostępniać statystyki stronom trzecim. Na przykład możemy informować strony trzecie o liczbie użytkowników lub naszych usługach i ich działaniach.

XII. KONTAKT

Administrator Danych Osobowych może kontaktować z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: kontakt@bambino.ai.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail: kontakt@bambino.ai.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem podanym powyżej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI BAMBINO

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zainteresowanie Naszą polityką prywatności.

Chcielibyśmy pokazać Ci informacje o Twoich danych, które gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy. Zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo wrażliwych danych, takich jak pomiary krwi lub cykl menstruacyjny to wielka odpowiedzialność. Należy pamiętać, że dane osobowe obejmują informacje, które same lub w połączeniu z innymi informacjami mogą być wykorzystane do identyfikacji, kontaktu lub lokalizacji użytkownika.

Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. Możesz zobaczyć, kiedy ostatnio zaktualizowaliśmy zasady, patrząc na górę tej strony. Jeśli nadal korzystasz z naszych usług po opublikowaniu nowej zasady, oznacza to, że ją akceptujesz.

Polityka Prywatności dotyczy usług „Bambino” dostępnych w aplikacjach mobilnych, na urządzeniach wearable oraz na naszej stronie www.bambino.ai (łącznie dalej jako” Aplikacja”).

Podczas korzystania z Naszych usług zostaniesz poproszony o zgodę na zbieranie, gromadzenie i wykorzystywanie przez Aplikację informacji od Ciebie lub o Tobie. Nie możesz korzystać z Aplikacji, jeśli nie wyrażasz zgody na naszą Politykę Prywatności lub Warunki Użytkowania.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Aplikacji, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest spółka pod firmą Edge One Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, (02-676 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000514404, REGON: 147368720, NIP: 7010430763, kapitał zakładowy w wysokości: 1.049.800,00 zł, adres e-mail: biuro@edge1s.com.

II. SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono wymagania przewidziane w bezwzględnie obowiązujących przepisach takich jak:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) – dalej: UODS;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO;

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

wytyczne wydawane przez kompetentne organy, w których kompetencji znajduje się tematyka ochrony danych osobowych.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe pozwalające Aplikacji na spełnienie jej założeń funkcjonalnych;

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

System IT oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Nie mniej jednak nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz, tak samo, że niewłaściwe użycie, utrata lub nieautoryzowany dostęp do tych informacji nigdy nie wystąpią. Dokładamy wszelkich starań, aby temu zapobiec. Korzystasz z naszych usług za pomocą Aplikacji na własne ryzyko. Zawsze istnieje ryzyko, że nieupoważniona strona trzecia znajdzie sposób obejścia naszych systemów bezpieczeństwa. Jeśli podasz dane logowania do swojego telefonu komórkowego lub jeśli nie używasz w telefonie systemów bezpieczeństwa, takich jak rozpoznawanie twarzy lub odcisków palców, lub nie zabezpieczasz swojego telefonu za pomocą numeru PIN, Twoje dane mogą nie być chronione. Nie udostępniaj swoich danych logowania Aplikacji i zawsze blokuj telefon lub komputer. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa Aplikacji możemy opublikować powiadomienie w Aplikacji lub wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji w Aplikacji. W szczególnych sytuacjach możemy skorzystać z Twojego numeru telefonu celem kontaktu z Tobą.

III. DANE OSOBOWE

A. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej Aplikacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jej funkcjonowaniu koniecznie zajrzyj do Warunków Użytkowania.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach wynikających z przepisów konsumenckich. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

W związku z tym, że celem Aplikacji jest wprowadzanie do jej zasobów informacji o Twojej płodności, informacji zdrowotnych i innych informacji dotyczących planowania rodziny, informacji dotyczących zdrowia reprodukcyjnego podczas uzupełniania dzienniczka, w tym waga, termin i długość cyklu, pomiary krwi, stosunek płciowy, datę ostatniego okresu menstruacyjnego, co wiąże się z przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych (tj. danych dotyczących Twojego zdrowia) – potrzebujemy Twojej wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w celu realizacji usługi polegającej na wyznaczeniu przez Aplikację najlepszego czasu na zajście przez Ciebie w ciążę na podstawie oporu elektrycznego skóry i sztucznej inteligencji uczącej się na Twoim ciele. W związku z tym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Przekazując dane do Aplikacji jednocześnie wyrażasz zgodę na dostęp do wprowadzonych danych o stanie zdrowia upoważnionym lekarzom posiadającym dostęp do treści umieszczanych w ramach Aplikacji. W związku z tym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

ANALITYKA/PLIKI COOKIES.

Aby ulepszyć Aplikację, Administrator danych i jego partnerzy – Google Analytics, Facebook mogą obserwować Twoje działania, zachowanie, preferencje i dane transakcyjne. Informacje te pomagają nam zrozumieć na wysokim poziomie, w jaki sposób korzystasz z naszych usług (na przykład podczas korzystania z naszej aplikacji, urządzeń wearables, itp.).

Dane te mogą obejmować liczbę odwiedzin, kliknięć, urządzenie mobilne, platformę, typ przeglądarki, strony docelowe, przeglądane strony i kolejność tych stron, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, datę i godzinę, ustawienia urządzenia, identyfikator Aplikacji, informacje o awarii lub adres IP podany przez przeglądarkę lub urządzenie mobilne w celu dostarczenia usługi do urządzenia. Używamy również adresu IP do określenia przybliżonej lokalizacji do celów statystycznych i analitycznych. Podczas korzystania z Aplikacji możemy również przechowywać informacje na podstawie Twojej historii. Obejmuje to szczegóły przeglądanych treści i pliki cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować Twoją przeglądarkę lub konto. Możemy również wykorzystywać te pliki cookie i anonimowe identyfikatory podczas interakcji z usługami oferowanymi przez naszych partnerów, takimi jak usługi reklamowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji.

Poprzez korzystanie z Aplikacji bez wcześniejszej zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies przez wykorzystywane oprogramowanie. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Aplikacji.

Administrator może wykorzystywać zarówno stałe jak i sesyjne pliki cookie. Stałe pliki cookie pozostają w pamięci przeglądarki internetowej w urządzeniu elektronicznym po jej zamknięciu i mogą być wykorzystywane w trakcie kolejnych wizyt Użytkownika w Aplikacji oraz na stronie internetowej dedykowanej Aplikacji. Sesyjne pliki cookie znikają po tym jak Użytkownik zamknie przeglądarkę internetową w swoim urządzeniu elektronicznym.

Aplikacja wykorzystuje w celach statystycznych i funkcjonalnych, w tym w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z Aplikacji następujące pliki cookies:

– „niezbędne” pliki cookies – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Aplikacji, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Aplikacji;

– „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Aplikacji;

– „zabezpieczające” pliki cookies – służą do zapewniania bezpieczeństwa, np. są wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Aplikacji;

– „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Aplikacji itp.

Pliki cookies wykorzystywane przez Aplikację nie zbierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika.

Pliki cookie oraz zebrane informacje są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

dla zapamiętania wyborów Użytkownika w ramach Aplikacji oraz zapewnienia szybszego oraz bardziej wygodnego korzystania z Aplikacji;

dla ulepszania Aplikacji;

dla diagnozowania i analizowania problemów technicznych występujących w Aplikacji;

dla podnoszenia bezpieczeństwa korzystania z Usług.

Podstawą prawną do gromadzenia plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadniony interesem jest zapewnienie lepszego działania aplikacji i polepszanie jej funkcjonalności.

COOKIES POCHODZĄCE Z SERWERÓW PARTNERÓW

Bardzo starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych, jednak nie odpowiadamy za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Aplikacja wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA)

Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

B. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W trakcie korzystania z Aplikacji możesz wprowadzać takie informacje jak imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, dane dotyczące płodności, informacje zdrowotne i inne informacje dotyczące planowania rodziny, informacje dotyczące zdrowia reprodukcyjnego w tym: waga, termin i długość cyklu, pomiary krwi, stosunek płciowy, datę ostatniego okresu menstruacyjnego i inne.

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, lecz:

– konieczne do zarejestrowania konta w Aplikacji.

– niezbędne do korzystania z funkcjonalności Aplikacji wykorzystania jej funkcjonalności.

C. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane (za wyjątkiem danych wrażliwych) należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT.

Nasza aplikacja zapewnia stały kontakt z lekarzem prowadzącym oraz informacje zwrotne na temat Twojej unikalnej owulacji, płodności, ciąży i podróży rodzicielskiej, korzystając z danych, które rejestrujesz w Aplikacji i Naszych własnych algorytmów. Ponieważ nasze algorytmy są lepiej dopracowane i lepsze w zakresie danych, możesz powiedzieć nam więcej o sobie i swoim stanie, aby doświadczyć korzyści, w tym codziennego monitorowania zdrowia, pomiarów krwi i zarejestrowanych danych z urządzenia wearables które mierzy opór elektryczny skóry, temperaturę ciała i puls. Korzystając z Aplikacji zgadzasz się na udostępnienie swoich danych osobowych lekarzowi prowadzącemu.

Ponadto Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. W przypadku dokonania takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

D. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

W związku z tym, że współpracujemy z partnerami zagranicznymi, których serwery umieszczone są poza terytorium RP, Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich.

E. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane podane w związku z założeniem konta w Aplikacji, niezbędne w celu świadczenia na Twoją rzecz usług, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy, czyli utrzymania konta w Aplikacji.

Również, jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia (np. z tytułu reklamacji), to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie.

Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA PARTNERÓW APLIKACJI

Administrator Danych Osobowych bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

V. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI APLIKACJI

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Aplikacji lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany, Użytkownicy zostaną o tym poinformowani po aktywacji Aplikacji, na stronie internetowej Aplikacji. Zastrzegamy sobie także możliwość wysłania wiadomości elektronicznej dotyczącej takie zmiany.

VI. TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacjach przewidzianych prawem, w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

dostępu do danych osobowych;

sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

VII. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mamy wyłącznie od Ciebie. Dane związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. PROFILOWANIE

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przekazanych Administratorowi Danych nie będą one podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przekazanych Administratorowi Danych mogą one podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na analizie danych wprowadzonych przez Ciebie do Aplikacji (szczegółowo określonych w Polityce Prywatności), generowanych przez Twoje urządzenie oraz Twojej aktywności w Aplikacji.

Uzupełniasz dzienniczek oraz dodajesz badania, aby lekarz (lub lekarze), który się Tobą opiekują oraz algorytm sztucznej inteligencji mógł jak najdokładniej wyliczyć dzień, w którym wystąpi owulacja. Zbierane dane są niezbędne do prawidłowego działania Aplikacji i w całości spełniają stawiane przez nią cele. Wpływ na wyznaczenie owulacji mają również takie informacje jak Twoje zachowania i zmiany lokalizacji.

Cele takiego przetwarzania są następujące:
– zidentyfikowanie korelacji Twoich obecnych zachowań i objawów użytkownika do inteligentnego;
– wyznaczenie Tobie przyszłych elementów cyklu menstruacyjnego (owulacji, okresu, fazy lutealnej);
– wyznaczenie przewidywanych dni płodnych i owulacji;
– wyznaczenie przewidywanego krwawienia.

Profilowanie Twoich danych umożliwia Administratorowi ocenę parametrów związanych z Twoim cyklem menstruacyjnym, co jest celem Aplikacji.
Podanie danych osobowych w wyżej wskazanym zakresie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek korzystania z Aplikacji.

IX. KORZYSTANIE PRZEZ APLIKACJĘ ZE SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ

Aplikacja będzie korzystać z uprawnień na warunkach określonych w Warunkach Użytkowania.

W Aplikacji możesz zmienić ustawienia otrzymywania powiadomień push, przypomnień o uzupełnieniu dzienniczka, dodawanie pomiarów leczenia. Gdy aktywujesz powiadomienia push Aplikacji w ustawieniach urządzenia, wyrażasz zgodę na powiadomienia push. Jeśli skontaktowałeś się z Administratorem danych w sprawie pytań lub próśb o wsparcie w związku z naszymi usługami, również wyrażasz zgodę na kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możesz wyłączyć powiadomienia push wysyłane przez Aplikację w ustawieniach urządzenia i możesz zrezygnować z naszego biuletynu, pisząc do nas maila o anulowanie subskrypcji na kontakt@bambino.ai.

X. OCHRONA DZIECI

Aplikacja nie wykorzystuje ani nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Zakładając konto w Aplikacji, musisz potwierdzić, że masz co najmniej 13 lat. Jeśli Administrator odkryje, że informacje w Aplikacji zostały zebrane od dzieci poniżej trzynastego roku życia w Stanach Zjednoczonych, co jest sprzeczne z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie z 1998 r. i przepisami na jej podstawie, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta w Aplikacji i wyczyszczenia wszystkich powiązanych informacji i wszystkich danych użytkownika z Naszych serwerów. Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, możesz korzystać z naszych usług tylko wtedy, gdy ukończyłeś wiek, w którym możesz wyrazić wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z prawem swojego kraju lub jeśli masz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli jako rodzic odkryjesz, że Twoje dziecko korzysta z Aplikacji bez Twojej zgody, nie wahaj się z nami skontaktować.

XI. REKLAMY

W Aplikacji możemy wyświetlać reklamy. Te reklamy mogą dotyczyć naszych produktów lub usług naszych partnerów reklamowych lub podmiotów stowarzyszonych. Aby zrozumieć skuteczność tych reklam, możemy udostępniać statystyki stronom trzecim. Na przykład możemy informować strony trzecie o liczbie użytkowników lub naszych usługach i ich działaniach.

XII. KONTAKT

Administrator Danych Osobowych może kontaktować z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: kontakt@bambino.ai.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail: kontakt@bambino.ai.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem podanym powyżej.